Stavební bazar

Kontaktní osoba: Vladislav Malík mobil: 602 340 555, E-mail: vladislav.malik@petura-stavebniny.cz
Obchodní podmínky komisního prodeje, ceny včetně DPH.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - komisní prodej

vzor obsahu smlouvy
Komisionář se zavazuje, že vlastním jménem za podmínek dle této smlouvy stanovených zařídí na účet komitenta prodej jím předaného zboží. Komisionář se zavazuje vykonat shora uvedenou činnost dle přílohy k této smlouvě, která je její nedílnou součástí, která specifikuje:
  1. druh zboží
  2. množství zboží
  3. cenu zboží, za níž má být toto komisionářem prodáno, platnou pro prvé tři měsíce komisního prodeje
  4. dopravu zboží
  5. náklady na případnou likvidaci zboží
  6. odměnu pro komisionáře, její výši a splatnost
Komitent má právo, aby mu komisionář vyplatil po srážce odměny částku, za kterou věc prodal. Výplatním dnem za prodané zboží je určena středa každého kalendářního týdne. Účinnost této smlouvy se sjednává na dobu šesti měsíců ode dne jejího uzavření. Komitent je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. V případě odstoupení se zavazuje komitent zaplatit komisionáři paušální náhradu nákladů spojených s výkonem povinností komisionáře, včetně uskladnění, ve výši 5 % ze sjednané ceny zboží, za níž má být zboží dle této smlouvy prodáno. K tomu se zavazuje dále zaplatit náklady spojené s přepravou zboží, které je předmětem komisního prodeje, z míst určených a na místa určená dohodou smluvních stran. Nebude-li zboží prodáno za sjednanou kupní cenu ve lhůtě tří měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, je komisionář oprávněn snížit kupní cenu zboží o 30 %. Nebude-li zboží prodáno ve lhůtě pěti měsíců od účinnosti této smlouvy, je komisionář oprávněn snížit cenu dle smlouvy o 50 %. Pro případ, že nebude prodej zboží dle této smlouvy za dobu účinnosti této smlouvy zprostředkován, zavazuje se komisionář zboží určené ke komisnímu prodeji dle této smlouvy na náklady komitenta likvidovat. Komitent se zavazuje zaplatit komisionáři náklady na likvidaci ve lhůtě do třiceti dnů od provedení likvidace.

Peťura stavebniny, s.r.o.
Boleslavská 2438, 288 02 Nymburk
+420 777 340 555, info@petura.cz
Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje

Copyright © 2021 by Peťura stavebniny, s.r.o. | realizace Regional