Menu
Váš košík

Obchodní podmínky (VOP)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vztahy mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) definované v následujícím odstavci těchto VOP.

2. Smlouvou se podle těchto VOP rozumí kupní smlouva, uzavřená mezi společností Peťura stavebniny, s.r.o., se sídlem Boleslavská třída 2438, 288 02 Nymburk, IČ: 27393241, číslo účtu 282265460/0300, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 110516, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“), jejímž předmětem je koupě zboží Kupujícím, uskutečněná prostřednictvím internetových obchodů Prodávajícího, které jsou provozovány nebo uvedeny (odkazem), na internetových stránkách petura-stavebniny.cz (dále jen „E - shop“).

3. Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení spotřebitele nebo podnikatele. V závislosti na tomto postavení mohou tyto VOP přiznávat Kupujícímu různá práva a povinnosti, a to tím, že používají ve svých ustanoveních pojmů „Kupující – spotřebitel“ a „Kupující – podnikatel“, jak jsou tyto pojmy definované níže v těchto VOP. Pojem „Kupující“ se dle těchto VOP vztahuje jak na Kupujícího - spotřebitele, tak i Kupujícího – podnikatele.

4. Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení spotřebitele tehdy, pokud uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (Kupující v postavení spotřebitele je dále označován také jako „Kupující - spotřebitel“).

5. Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení podnikatele tehdy, pokud je podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů a uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností (Kupující v postavení podnikatele je dále označován také jako „Kupující - podnikatel“). Pokud Kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, považuje se pro účely těchto VOP vždy za Kupujícího – podnikatele.

6. Odchylná ujednání smluvních stran ve Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

7. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto VOP. Kupující je vázán zněním VOP, které jsou platné a účinné v okamžiku, kdy Prodávajícímu odeslal (potvrdil) svoji objednávku.

SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

8. Prodávající níže v tomto článku oznamuje Kupujícímu před uzavřením Smlouvy následující informace týkající se nákupu zboží prostřednictvím E – shopu:

9. Provozovatelem E – shopu je:

Peťura stavebniny, s.r.o.

se sídlem Boleslavská třída 2438

288 02 Nymburk


IČ: 27393241 | DIČ: CZ27393241


spisová značka C 110516 vedená u Městského soudu v Praze

email: info@petura.cz

tel. +420 325 514 161


10. Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby (tj. internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora Kupujícího), Prodávající si v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky (vyjma případné smluvní přepravy zboží a zvoleného způsobu úhrady kupní ceny, které si Kupující vybere a jejichž cena je uvedena u konkrétní varianty přepravy či platby).

11. Kupující zpravidla požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího, popř. požaduje uhrazení zálohy na kupní cenu ve výši celé kupní ceny zboží. Kupujícím, kteří jsou registrovaní v E – shopu, může Prodávající v závislosti na jejich obratu a platební morálce umožnit platit kupní cenu po převzetí zboží na základě Prodávajícím vystavené faktury;

12. Ceny zboží jsou na E - shopu uváděny bez DPH i včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dodání zboží a náklady spojené se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto náklady se liší podle zvoleného způsobu dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Uvedené ceny platí pouze pro nákup přes E - shop;

13. V případě, že Smlouva je uzavřena s Kupujícím – spotřebitelem, má Kupující – spotřebitel právo ve smyslu ust. § 1829 Občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží a v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. Toto odstoupení je Kupující povinen zaslat na adresu sídla Prodávajícího, tj. Peťura stavebniny, s.r.o., se sídlem Boleslavská třída 2438, 288 02 Nymburk nebo e-mailem na info@petura.cz.

14. Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

    o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu;

    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

    o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

    o dopravě nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;

    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové Smlouvy odstoupit;

    v případě odstoupení od Smlouvy ponese Kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

    Kupující - spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

    Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, a na žádost Kupujícího - spotřebitele bude Kupujícímu zaslána;

    v případě, že Kupující - spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo emailem na info@petura.cz . Může se také obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

15. Kupující podává Prodávajícímu návrh na uzavření Smlouvy tím, že objedná zboží z nabídky E ‑ shopu (tzv. zboží vloží do košíku), a následně vyplní a Prodávajícímu odešle (potvrdí) E - shopem vygenerovaný návrh objednávkového formuláře, který bude obsahovat alespoň identifikaci zboží, jeho cenu, zvolený způsob dopravy (popř. vyzvednutí zboží) a zvolenou metodu platby kupní ceny. Kupujícím vyplní zejména své identifikační údaje, emailovou adresu, na kterou mu má být zasláno potvrzení objednávky a své telefonní číslo. Kupujícím vyplněný a potvrzený objednávkový formulář je dále označován jako „Objednávka“.

16. Kupní cenou zboží je cena, která je na E - shopu u daného zboží uvedena v okamžiku odeslání (potvrzení) Objednávky. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady související s dopravou zboží Kupujícímu a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto ceny jsou uvedeny samostatně u jednotlivých způsobů úhrady kupní ceny a dopravy zboží v návrhu objednávky a Kupující si je při vyplňování návrhu objednávky sám volí. Pro různá zboží mohou být v návrhu objednávky uvedeny různé způsoby úhrady kupní ceny a dopravy zboží a jejich cena, popř. i pouze jedna jejich varianta.

17. Každá z položek nabízených v E - shopu je doprovázená popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Identifikace a tento popis zboží určuje kvalitu a jakost zboží, která bude dodána Kupujícímu. To neplatí o vyobrazení zboží na E – shopu, které je pouze ilustrativní a není určujícím pro barvu tvar, velikost ani vzhled zboží. Vyobrazení zboží na E – shopu není vzorkem ani předlohou.

18. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje návrhu objednávky, které jsou určeny pro doplnění, seznámit se s těmito VOP a udělit souhlas se zněním těchto VOP.

19. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající Objednávku Kupujícímu potvrdí tím, že zašle Kupujícímu oznámení o potvrzení Objednávky na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce. Pokud Prodávající Objednávku nepotvrdí do tří (3) pracovních dnů, má se za to, že Objednávku Prodávající odmítl. To neplatí v případě, že Prodávající zboží, ohledně kterého nedošlo k potvrzení Objednávky, odešle Kupujícímu a Kupující zboží převezme. V takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy Kupující zboží převezme.

20. Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím Smlouvu a že vystavení zboží v E - shopu není nabídkou k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 Občanského zákoníku.

21. Veškeré údaje a informace uvedené Kupujícím do „poznámky“ v Objednávce (dále jen „Poznámky“) nejsou součástí uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky obsahující Poznámky Kupující projevuje vůli uzavřít Smlouvu i v případě, že Prodávající nebude s Poznámkami souhlasit. Poznámky se stávají součástí Smlouvy pouze v případě, že Kupující v potvrzení Objednávky, či samostatně později, výslovně potvrdí, že s Poznámkami souhlasí. Pokud Prodávající Poznámky výslovně neakceptuje přímo v potvrzení Objednávky a ani samostatně nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení Objednávky, platí, že Prodávající s Poznámkami nesouhlasí a Poznámky se tak nestávají součástí Smlouvy.

22. Prodávající je oprávněn před potvrzením Objednávky požádat Kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho Objednávky (ověření správnosti).

22.a. Při platbě ze zahraničí je kupujícímu účtován manipulační poplatek 181,50 Kč s DPH.

22.b. V případě dělení hutního materiálu je Kupující vyzván Prodávajícím k úhradě 50% zálohy z celkové hodnoty objednávky.

22.c. V případě objednávky hutního materiálu nad 10 000,- Kč bez DPH s volbou dopravy TOPTRANS Kupující vyzván Prodávajícím k úhradě 100% zálohy.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

23. Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží uvedené v Objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje, že zboží uvedené v Objednávce převezme a zaplatí Prodávajícímu jeho kupní cenu a náklady spojené s dopravou zboží Kupujícímu a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny.

24. Práva a povinnosti neupravené v Smlouvě ani v těchto VOP, se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku o smlouvě kupní. Pokud Smlouvu uzavírá Kupující - podnikatel, neužijí se na Smlouvu ustanovení § 2158 až § 2174 Občanského zákoníku.

DODACÍ PODMÍNKY

25. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se Smlouvou.

26. Pokud strany ve Smlouvě nesjednají čas dodání zboží, dodá Prodávající Kupujícímu zboží v přiměřené době vzhledem k výrobním a logistickým možnostem Prodávajícího, nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy a zaplacení kupní ceny zboží, podle toho, která skutečnost nastane později. Přesný termín dodání zboží Prodávající oznámí Kupujícímu alespoň dva (2) pracovní dny předem. V případě, že nastanou mimořádné okolnosti bránící řádnému plnění Prodávajícího, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být Prodávajícím odvráceny (vyšší moc) má Prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky zboží (alespoň o lhůtu, po kterou vyšší moc bránila ve splnění povinnosti).

27.  Pokud strany ve Smlouvě nesjednají místo dodání zboží, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v sídle Prodávajícího a tuto skutečnost Kupujícímu oznámí. V takovém případě je Kupující povinen zboží převzít nejpozději do třech (3) pracovních dnů ode dne doručení oznámení Prodávajícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí.

28. Má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu – podnikateli, odevzdá zboží Kupujícímu, tím, že zboží předá prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího - podnikatele a umožní Kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

29. Má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu - spotřebiteli, je zboží odevzdáno Kupujícímu - spotřebiteli, až když dopravce zboží Kupujícímu - spotřebiteli předá.

30. Prodávající je oprávněn přizpůsobit množství dodávaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na běžné metry, na kilogramy, na počet výrobních délek, apod.). Odchylka však nesmí bez souhlasu Kupujícího přesáhnout +/- 10 % množství sjednaného ve Smlouvě. Pokud Prodávající dodá větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na toto přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

31. V případě, že podle Smlouvy zajišťuje dopravu zboží do místa dodání Prodávající, je Kupující povinen zajistit, aby v místě dodání a v den dodání (přesný čas Prodávající určí alespoň jeden (1) pracovní den předem) byla přítomna osoba oprávněná za Kupujícího zboží převzít, a to neprodleně po příjezdu dopravního prostředku, jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, která mu tím bude způsobena (zejména za náklady na čekání dopravce, ušlý zisk, škodu a sankce uplatněné po Prodávajícím třetími osobami za zpoždění dalších dodávek realizovaných v rámci jedné přepravy, atd.).

32. Pokud Kupující písemně alespoň jeden (1) pracovní den před dodáním zboží neinformuje Prodávajícího o konkrétní osobě, která bude oprávněna zboží od Prodávajícího převzít v místě dodání, platí, že osoba nacházející se v místě dodání je oprávněna za Kupujícího zboží převzít, vykonat prohlídku zboží a případné vady oznámit Prodávajícímu.

33. Pokud se Kupující nedostaví do místa dodání ani do 1 hodiny poté, co mu Prodávající oznámil příjezd dopravního prostředku se zbožím do místa dodání, je Prodávající oprávněn (nikoli povinen) takový dopravní prostředek odvolat a požadovat po Kupujícím uhrazení nákladů na zmařenou dopravu a další s tím související škody. Pokud Prodávající odvolá dopravní prostředek z důvodu prodlení Kupujícího s převzetím zboží, a strany si nedohodnou náhradní termín dodání zboží, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v sídle Prodávajícího a tuto skutečnost Kupujícímu oznámí.

34. Kupující je povinen při převzetí zboží toto řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodávané zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství Smlouvě a zda nemá vady. Prohlídku zboží je Kupující - podnikatel povinen uskutečnit v místě dodání před jeho vykládkou z dopravního prostředku, pokud dopravu zboží zajišťuje Prodávající, nebo před jeho naložením v místě dodání na dopravní prostředek, pokud dopravu zboží zajišťuje Kupující - podnikatel. Kupující – spotřebitel je povinen prohlídku zajistit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

35. Pokud Kupující nemůže z jakéhokoliv důvodu provést podrobnou prohlídku zboží při jeho převzetí, vyznačí tuto skutečnost v dodacím listu, nebo na jiném písemném potvrzení o převzetí zboží, či písemně samostatně (vše dále jen „Potvrzení o vadách“) a Potvrzení o vadách předá Prodávajícímu či dopravci. Kupující se dále zavazuje uskladnit zboží tak, aby bylo v maximální míře chráněno před poškozením, ztrátou a zničeními, zejména před působením povětrnostních vlivů (déšť, vysoká vlhkost) a přístupu třetích osob. Pokud bylo zboží zabaleno, je povinen Kupující učinit potřebná opatření k zabránění kondenzace vlhkosti v obalech. Prohlídku zboží v takovém případě vykoná bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky, která mu bránila v jejím vykonání při převzetí zboží. Pokud Kupující poruší svoji povinnost uskladnit zboží dle tohoto odstavce a pokud následně Prodávajícímu bude vraceno zboží z důvodu odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím - podnikateli náhradu škody za poškozené zboží až do výše 30 % ceny vraceného zboží (konkrétní výši určí Prodávající dle své úvahy, zpravidla v závislosti na rozsahu poškození zboží). Takto určenou výši škody, je Prodávající oprávněn u Kupujícího – podnikatele započíst proti své povinnosti vrátit Kupujícímu kupní cenu vraceného zboží.

36. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednané lhůtě, pokud k okamžiku dodání zboží:

    má Kupující vůči Prodávajícímu jakékoliv neuhrazené závazky po splatnosti (kupní cenu zboží z předchozích dodávek, Prodávajícím požadovanou zálohu, náhradu škody, atd.);

    vůči Kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení;

Pokud Prodávající odmítne z důvodu uvedeného v tomto odstavci Kupujícímu dodat zboží, dochází automaticky ke změně termínu pro dodání zboží, kterým se nově stává 14. (čtrnáctý) den po odpadnutí důvodu, pro který Prodávající odmítl dodat zboží.

37. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Jak je již výše uvedeno vyobrazení zboží na E – shopu, je pouze ilustrativní a není určujícím pro barvu tvar, velikost ani vzhled zboží. Vyobrazení zboží na E – shopu není vzorkem ani předlohou.

38. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

39. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny.

40. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání, nebo v okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti zboží převzít, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

41. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

42. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

    se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

43. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

44. Kupující – spotřebitel může ve smyslu ust. § 2165 odst. 1) Občanského zákoníku vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

45. U Smluv uzavřených s Kupujícím - podnikatelem Prodávající odpovídá pouze za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Kupujícím, neposkytl-li pro konkrétní zboží Prodávající záruku výslovně ve Smlouvě, či nabídce zboží zveřejněné na E-shopu.

46. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

47. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

NÁROKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

48. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

    na odstranění vady opravou zboží;

    na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

    odstoupit od Smlouvy.

49. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

50. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy, jak je uvedeno dále.

51. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

52. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

53. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

54. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

55. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu zboží původně dodané (včetně veškerého dodaného příslušenství).

ZÁRUKA ZA JAKOST

56. Pokud Prodávající ve Smlouvě nebo v nabídce zboží zveřejněné u konkrétního zboží na E - shopu poskytne Kupujícímu záruku, zavazuje se tím, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

57. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

58. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost, nebo sám Kupující.

LHŮTY PRO OZNÁMENÍ VAD KUPUJÍCÍMU

59. Kupující je povinen uplatňovat vady zboží (reklamovat) vždy písemně na adresu sídla Prodávajícího. Za písemnou formu se pro tento účel považuje i zaslání oznámení na následující email Prodávajícího info@petura.cz s tím, že doručení je v takovém případě Kupující povinen prokázat alespoň elektronickým potvrzením o doručení emailové zprávy Prodávajícímu.

60. Kupující – podnikatel je povinen vady zboží oznámit Prodávajícímu v následujících lhůtách:

    množstevní vady je Kupující povinen uvést nejpozději při převzetí zboží, a to uvedením do Potvrzení o vadách;

    zjevné vady Kupující uvede při převzetí zboží do Potvrzení o vadách. Pokud zjevné vady nemohly být zjištěny s vynaložením veškeré péče při převzetí zboží, oznámí je Kupující Prodávajícímu písemně, a to bezodkladně poté co je zjistí, vždy však nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží;

    skryté vady zboží Kupující oznámí Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího;

61. Po uplynutí lhůt uvedených k oznámení vad zboží, nebude právo Kupujícího – podnikatele z vad zboží přiznáno.

62. V oznámení vad je Kupující povinen uvést identifikaci dodávky, ze které zboží pochází (číslo Smlouvy, popř. dodacího listu), počet vadných kusů a popis vady. K oznámení je Kupující - podnikatel povinen přiložit fotografie všech zjištěných vad. Kupující je povinen prokázat, že dodávka reklamovaného zboží pochází od Prodávajícího.

63. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost za účelem zjištění oprávněnosti reklamace.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

64. V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má Kupující - spotřebitel právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od Smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy běží ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží a v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. Odstoupení od Smlouvy musí Kupující - spotřebitel zaslat na adresu sídla Prodávajícího, příp. e-mailem na info@petura.cz.

65. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, odešle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

66. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, zboží, které od Kupujícího na základě Smlouvy obdržel. Jestliže si ale Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající v návrhu Objednávky (objednávkovém formuláři) nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu v návrhu Objednávky nabízenému způsobu dodání zboží.

67. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

68. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši Kupující.

69. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

70. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku. Pro praxi jsou důležitá ustanovení § 1837 písm. d) OZ, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy " o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám." To znamená zejména objednávku individualizace výrobku (např. dělení hutního materiálu, zinkování apod. související služby).

71. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží Kupujícím, odstoupit od Smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží Kupujícímu.

71b. Podmínky vracení zboží se vztahují výlučně ke stavebním materiálům. Pro sortimenty mimo stavební materiály není vracení zboží možné.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

72. Kupující uhradí kupní cenu zboží způsobem uvedeným ve Smlouvě (Objednávce). Prodávající nabízí zejména tyto způsoby úhrady kupní ceny:

    "Platba hotově či platební kartou při převzetí na prodejně" – Kupující, který je před uzavřením Smlouvy registrovaný v E-shopu, může v případě osobního odběru zboží po dohodě s Prodávajícím platit v hotovosti nebo platební kartou u Prodávajícího.

    "Bankovní převod" – Kupující je povinen před dodáním zboží uhradit prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 100 % kupní ceny zboží, a to na základě zálohové faktury, vystavené Prodávajícím. Uhrazení zálohy je předpokladem pro odeslání zboží Kupujícímu. Pokud nebude záloha na kupní cenu zboží uhrazena v plném rozsahu nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy Prodávající zálohovou fakturu kupujícímu odeslal (emailem), je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Kupní cena se při této metodě platby stává splatnou okamžikem převzetí zboží Kupujícím. K okamžiku převzetí zboží Kupujícím se uhrazená záloha v plném rozsahu započítává na kupní cenu.

73. Dnem úhrady kupní ceny zboží je den, ve kterém byla kupní cena připsána na bankovní účet Prodávajícího, nebo den ve kterém došlo k převzetí hotovosti /prodávajícím a/nebo dopravcem.

74. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal daňové doklady, včetně faktur a zálohových faktur výlučně v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu uvedenou v Objednávce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany a zpracování OÚ

Účel, cíl a rozsah činnosti

Tímto dokumentem se Peťura stavebniny (správce OÚ) zavazuje uplatnit a dodržovat níže vyjmenované zásady s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") vůči subjektu údajů (vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům).
Popis zásad, které organizace dodržuje:
Transparentnost a férovost

 • Zajišťujeme, že všechny informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné a srozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků

Omezení účelem

 • OÚ shromažďujeme jen pro relevantní účely (konkrétní, jednoznačné, oprávněné -legitimní).
 • OÚ nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely v rozporu.
 • V případě změny účelu:
  • sledujeme vazbu mezi účely a okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny,
  • sledujeme povahu osobních údajů (zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie),
  • sledujeme a minimalizujeme možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů,
  • zajišťujeme existenci vhodných záruk

Minimalizace údajů po nezbytnou dobu

 • Při zpracování OÚ dodržujeme a uplatňujeme: přiměřenost, relevantnost a omezení na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který OÚ zpracováváme.
 • Vždy posuzujeme, zda zásah do práv subjektu údajů, ke kterému v důsledku zpracování dojde je:
  - přiměřený,
  - legitimní vzhledem k účelu zpracovávání.
 • Ukáže-li se, že zpracovávání konkrétního osobního údaje k určitému účelu je nadbytečné, nebo není takové zpracovávání OÚ v souladu s GDPR, takové OÚ nezpracováváme.

Přesnost

 • Zpracovávané OÚ uchováváme vždy přesné a dle potřeby aktualizované.
 • Zabezpečujeme, že ty OÚ, které jsou nepřesné, jsou bezodkladně vymazány nebo opraveny:
  přijímáme veškerá rozumná opatření, aby OÚ, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Integrita a důvěrnost

 • Deklarujeme, že způsob zpracování OÚ zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany, pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před:
 • neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
 • náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

Odpovědnost správce údajů

 • Jako správce OÚ se přihlašujeme k odpovědnosti za:
 • zpracovávání OÚ v souladu se zásadami GDPR a jsme schopni tento soulad také prokázat.
 • Pokud budeme (správce OÚ) zpracovávat osobní údaje prostřednictvím třetí osoby – zpracovatele, je tento: oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů nás (správce OÚ), s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno unijním právem nebo právem členského státu (např. Policie ČR nebo OLAF).

Práva subjektů údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci)

 • Přijímáme (správce OÚ) taková vhodná opatření, aby subjektům údajů (zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům):
 • byly poskytnuty veškeré informace získané od subjektu údajů,
 • byla učiněna veškerá sdělení v souladu s právy subjektů údajů, a to:
 • stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem,
 • za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
 • Informace poskytneme písemně nebo jinými prostředky – například v elektronické formě (ve vhodných případech).
 • Jako správce údajů poskytneme subjektu údajů na jeho žádost informace o přijatých opatřeních, a to:
 • bez zbytečného odkladu – do 1 měsíce (lhůtu je možné prodloužit o další 2 měsíce - po informování subjektu údajů s důvody o prodloužení).
 • Informace a veškerá sdělení poskytujeme bezplatně, jsou-li však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, či se opakují), může správce údajů uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět (zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce údajů).

Právo subjektu údajů na přístup k OÚ

 • Subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo získat od správce OÚ potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účely zpracování a kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců,
 • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy nebo kritéria k určení,
 • informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 • Subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo požadovat od správce OÚ opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Zavazujeme se (správce údajů) poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci). Za další kopie na žádost poskytnutí údajů účtujeme přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 • Informace poskytujeme v takové formě, v jaké byla učiněna žádost, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 • Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má právo být subjekt údajů informován o vhodných zárukách.

Právo na opravu OÚ

 • Jsme si vědomi (správce údajů), že subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo (bez zbytečného odkladu) na opravu OÚ a doplnění OÚ.

Právo na výmaz OÚ

 • Jsme si vědomi (správce údajů), že subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo (bez zbytečného odkladu) na výmaz OÚ a správce údajů má povinnost tak učinit, pokud zejména:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
 • subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) odvolá souhlas se zpracováním,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • z právní povinnosti.

Právo subjektu údajů na omezení zpracování OÚ

 • Subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo na to, aby správce údajů omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů,
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů,
  • OÚ mohou být jen uloženy, ledaže:
  • jsou zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
  • Subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci), který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenositelnost OÚ Subjekt údajů (zaměstnanec, dodavatel, zákazník) má právo získat OÚ, které se ho týkají a jež poskytl správci údajů, a to:

 • získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správci údajů, a to v případě, že:
  - je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovaně,
  - právo na to, aby OÚ byly předány přímo jedním správcem správci údajů druhému, je-li to technicky proveditelné,
 • výkonem práva na přenositelnost není dotčeno právo být zapomenut:
  toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce údajů pověřen.

Právo subjektu údajů vznést námitku

 • Subjekt údajů (zaměstnanec, dodavatel, zákazník) má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování:
  • v oprávněném zájmu,
  • ve veřejném zájmu,
  • výkonu veřejné moci

Právo subjektu údajů (zaměstnavatel, zákazník, dodavatel) podat stížnost

 • Každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů a/nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Místně příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

84. Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Informace k souborům cookie naleznete zde. Nástroj pro správu souborů cookie je k dispozici zde. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na webových stránkách prohlížečů: Chrome | Firefox | Internet Explorer | Android.

85. Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé zůstávají uloženy v prohlížeči do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé zůstávají uloženy déle nebo dokud je ručně neodstraníte. Doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na vašem nastavení prohlížeče.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

86. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

87. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

88. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP a/nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, tak nemá tato skutečnost vliv na platnosti či účinnost ostatních ustanovení VOP a/nebo Smlouvy.

89. Ukáže-li se některé z ustanovení VOP a/nebo Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení VOP a/nebo Smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

90. Tyto VOP a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle Prodávajícího a také na internetové adrese petura-stavebniny.cz.

91. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2024 a v plném rozsahu ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Peťura stavebniny, s.r.o. - e-shop


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.